ZBLIŻAJĄCY SIĘ TERMIN NA WNIESIENIE ODWOŁANIA – CO ZROBIĆ?

Jeśli otrzymałeś decyzję, od której zamierzasz się odwołać, to kluczowe jest dla Ciebie tzw. zachowanie terminu, czyli złożenie nawet niepełnego odwołania przed upływem 14 dni od chwili odebrania decyzji.

Jak liczy się termin 14 dni?

Dzień doręczenia decyzji jest dniem zerowym, a kolejny dzień – pierwszym. Oznacza to, że jeśli otrzymałeś decyzję np. w piątek 8 marca, to Twój termin na wniesienie odwołania upływa w piątek 22 marca. Liczone są dni kalendarzowe, a nie robocze. Wyjątek stanowi wyłącznie ostatni dzień terminu. Na przykład, jeśli odebrałeś list z decyzją z placówki pocztowej w sobotę 9 marca, to Twój termin na wniesienie odwołania upływa dopiero w poniedziałek 25 marca. Zgodnie z art. 57 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”. Mówiąc krócej – jeśli ostatni dzień terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy, to przesuwa się na najbliższy dzień roboczy. Pamiętaj, że ta zasada dotyczy wyłącznie ostatniego dnia terminu. Jeśli zatem w trakcie biegu Twojego terminu wypadną święta, to nie wydłużą one czasu, jaki przysługuje Ci na wniesienie odwołania.

Co zrobić, jeśli zostało za mało czasu na napisanie rzeczowego pisma?

Odwołanie od decyzji nie musi zawierać uzasadnienia. Z odwołania musi wynikać jedynie fakt, że jesteś z decyzji niezadowolony i żądasz np. jej uchylenia. Oczywiście, jeśli zależy Ci na uchyleniu decyzji, to merytoryczne uzasadnienie, wraz ze wskazaniem naruszeń przepisów prawa, jakich dopuścił się organ wydający decyzję, a także przytoczenie orzeczeń sądów administracyjnych w analogicznych sprawach znacznie zwiększy Twoje szanse. Nie ma jednak przeszkód, aby takie uzasadnienie złożyć w piśmie uzupełniającym w późniejszym czasie. Wtedy zarówno pierwsze pismo z odwołaniem (wniesione w terminie), jak i pismo uzupełniające (wniesione już po upływie terminu) są traktowane równorzędnie i rozpatrywane łącznie. Warto jednak, w miarę możliwości, złożyć uzupełnienie jak najszybciej, aby Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie rozpatrzyło sprawy zanim uzupełnisz swoje stanowisko.

W pierwszej kolejności napisz bardzo krótkie odwołanie bez uzasadnienia. Możesz skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru, który znajdziesz tutaj. Odwołanie możesz złożyć osobiście w urzędzie, który wydał decyzję, od której chcesz się odwołać. Termin będzie także zachowany, jeśli pismo wyślesz na adres do doręczeń elektronicznych urzędu i otrzymasz dowód otrzymania lub nadasz w stacjonarnej placówce pocztowej. Liczy się więc data nadania, a nie data dotarcia pisma do urzędu.

Gdy uda Ci się złożyć odwołanie w terminie, możesz ze spokojem przygotować pismo z uzupełnieniem. Pamiętaj, że trafnie wyartykułowane zarzuty, w tym naruszenia przepisów prawa zawsze znacznie zwiększają szanse na pozytywne rozpatrzenie Twojej sprawy. Jeśli nie czujesz się na siłach, by samemu napisać merytoryczne uzasadnienie, pozostajemy do Twojej dyspozycji.

skontaktuj się z nami

Jeśli sprawa dotyczy np. złożenia skargi lub sprzeciwu od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to niestety nie możesz postąpić analogicznie. Zarówno bowiem skarga, jak i sprzeciw są pismami, które muszą spełniać wymogi formalne dla pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym – m.in. zawierać uzasadnienie i wskazanie naruszeń prawa. Nie możesz więc złożyć skargi bez tych obligatoryjnych elementów, a jeśli to zrobisz – zostanie oddalona.

Artykuł przygotowała Paulina Żółtowska, urbanistka i właścicielka serwisu Prawodozabudowy.pl

Ostatnia aktualizacja: 18.03.2024