Regulamin korzystania z serwisu Prawodozabudowy.pl

 • 1 [Postanowienia ogólne]
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego w domenie https://prawodozabudowy.pl przez Użytkowników, w szczególności dotyczące kwestii zawierania i rozwiązywania umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, rejestracji Użytkowników, usług świadczonych przez Serwis Prawodozabudowy.pl oraz dostępu do treści zawartych na stronie Serwisu, jak również zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicje:
  1. Administrator – Paulina Żółtowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Pracownia Paulina Żółtowska” z siedzibą pod adresem: Wargowo 1, 64-605 Wargowo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9721177130, REGON: 301433068;
  2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://prawodozabudowy.pl;
  3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z bezpłatnych oraz płatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;
  4. Usługa – bezpłatne informacje udzielane drogą elektroniczną w odpowiedzi na zapytania składane poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@prawodozabudowy.pl, a także odpłatnie sporządzane konsultacje, analizy dokumentów i pisma urzędowe na zamówienie Klienta;
  5. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do czwartku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dni urlopowych ogłoszonych na stronie głównej Serwisu lub na stronie „Kontakt”;
  6. Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (adresem e-mail) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane o zamówieniach Klienta. Konto Klienta zakładane jest opcjonalnie przy dokonywaniu zamówienia;
  7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), dotycząca usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu – zawierana pomiędzy Administratorem i Klientem, w języku polskim, na czas nieokreślony, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest w formie elektronicznej poprzez akceptację Regulaminu przez Klientów;
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), określający zasady korzystania z Serwisu.
 1. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu:
  • porady udzielane drogą elektroniczną w odpowiedzi na zapytania składane poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@prawodozabudowy.pl;
  • analizy dokumentów sporządzane na zamówienie Klienta;
  • pisma urzędowe sporządzane na zamówienie Klienta.
 2. Administrator świadczy swoje Usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego https://prawodozabudowy.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby możliwe było bezproblemowe zapoznanie się z nim.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie komputerowe lub mobilne, z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarką stron WWW oraz klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy elektronicznych.
 • 2 [Zasady korzystania z Serwisu przez Klienta]
 1. Korzystanie z Serwisu Prawodozabudowy.pl jest dobrowolne.
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 1. Klient nie może podejmować działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpływać na prawidłowe działanie Serwisu, w tym ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu; zamieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym; wprowadzać do Serwisu jako systemu informatycznego złośliwego oprogramowania, takich jak wirusy czy pliki szpiegujące.
 1. Klient nie może wykorzystywać Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w szczególności rozsyłać wiadomości typu SPAM oraz prowadzić w ramach Serwisu jakiejkolwiek działalności reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz.
 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności i do akceptacji ich treści zarówno przy wypełnianiu formularza kontaktowego, jak i formularza zamówienia.
 1. Klient jest zobowiązany do podawania zgodnych z prawdą i stanem faktycznym danych i informacji zarówno w przypadku składania zapytania poprzez formularz kontaktowy, jak i składania zamówienia poprzez formularz zamówienia. Podanie rzetelnych danych jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Usługi.
 1. Przekazywanie za pośrednictwem Serwisu danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób jest zabronione.
 1. Klient ponosi wobec Administratora oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  • naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w szczególności praw osób trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu;
  • nieprawidłowym i nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu oraz za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności za prowadzenie działań o charakterze hakerskim.
 1. Zakres odpowiedzialności Klienta jako użytkownika Serwisu z tytułu ewentualnych szkód powstałych z jego winy w rezultacie podjętych przez niego działań, w tym niezgodnych z prawem zachowań, zaniechań, jak również wskutek przekazania Administratorowi nieprawdziwych informacji lub błędnych danych regulują stosowne przepisy kodeksu cywilnego w części dotyczącej Zobowiązań.
 1. Klient, dokonując zamówienia Usługi płatnej w ramach Serwisu ma możliwość utworzenia Konta Klienta.
 1. Klient, który utworzył Konto Klienta ma dostęp do następujących funkcji:
  • przeglądania historii swoich zamówień z podziałem na zrealizowane i oczekujące na realizację;
  • edycji i aktualizacji swoich danych;
  • zmiany hasła.
 • 3 [Ogólne warunki świadczenia Usług]
 1. Administrator świadczy w ramach Serwisu następujące rodzaje Usług:
  • darmowe porady udzielane drogą elektroniczną w odpowiedzi na zapytania składane poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@prawodozabudowy.pl;
  • płatne analizy dokumentów sporządzane na zamówienie Klienta;
  • płatne pisma urzędowe sporządzane na zamówienie Klienta.
 1. Darmowe porady:
  • świadczone są w formie pisemnej drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mailowy;
  • udzielane są wyłącznie w języku polskim;
  • przygotowywane są na podstawie opisu problemu dostarczonego przez Klienta i w oparciu o aktualny stan prawa polskiego obowiązujący w dniu udzielenia porady;
  • mogą zawierać indywidualną interpretację zgłoszonego problemu na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji. Interpretacje nie mają charakteru powszechnie obowiązującego. Zarówno w teorii, jak i w praktyce można spotkać się z poglądem odmiennym. Administrator interpretuje przepisy prawa powszechnie obowiązującego zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem;
  • dotyczą spraw uregulowanych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz związanych z nią aktów wykonawczych, jak również przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi związanych z postępowaniami administracyjnymi i sądowoadministarcyjnymi zmierzającymi do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
 1. Po zapoznaniu się z treścią przesłanego zapytania, Administrator może odmówić przygotowania treści porady, jeśli uzna, że może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub też w sytuacji, gdy udzielenie przez Administratora porady wiązałoby się z obowiązkiem wydania opinii, bądź sformułowania treści wykraczających poza kompetencje zawodowe i doświadczenie posiadane przez Administratora. W takim przypadku Administrator zawiadamia Klienta o niemożliwości przygotowania treści porady.
 1. Administrator dokłada starań, aby czas uzyskania porady nie przekraczał 24 godzin, przy założeniu, że zapytanie zostało wysłane w dniu roboczym, w godzinach 10:00-18:00. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu ze względu na okoliczności niezależne od Administratora, a także przez niego niezawinione, takie jak duża liczba wysyłanych zapytań, duża liczba zamówień, przyczyny zdrowotne, a także w okresach weekendowych, wakacyjnych, świątecznych, w dni ustawowo wolne od pracy lub w przypadku skomplikowanego charakteru zapytania.
 1. Płatne analizy dokumentów oraz pisma urzędowe:
  1. sporządzane są na indywidualne zamówienie Klienta w odpowiedzi na przesłane przez Klienta dokumenty, na podstawie opisu problemu dostarczonego przez Klienta i w oparciu o aktualny stan prawa polskiego obowiązujący w dniu złożenia zamówienia przez Klienta oraz w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych;
  2. sporządzane są wyłącznie w języku polskim;
  3. sporządzane są po uiszczeniu i zaakceptowaniu płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem;
  4. dostarczane są Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format) na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej w formularzu zamówienia;
  5. dotyczą spraw uregulowanych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, związanych z nią aktów wykonawczych oraz stosownych przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do których należą w szczególności:
   • wniosek/uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   • wniosek/uwaga do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
   • odwołanie od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy do samorządowego kolegium odwoławczego;
   • skarga/sprzeciw od decyzji samorządowego kolegium odwoławczego do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
   • zażalenie na postanowienie organu administracji;
   • wniosek o przywrócenie terminu;
   • ponaglenie na bezczynność lub przewlekłość postępowania administracyjnego;
   • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
  1. Jeśli Administrator uzna, że dostarczony przez Klienta opis problemu lub przesłane dokumenty są niewystarczające do prawidłowego sporządzenia pisma, skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu uzupełnienia informacji.
  1. Administrator może odmówić sporządzenia analizy dokumentów lub pisma w następujących przypadkach:
   • jeśli uzna, że może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zasady współżycia społecznego;
   • jeśli uzna, że wiązałoby się to z obowiązkiem sformułowania treści wykraczających poza posiadane przez niego kompetencje zawodowe i doświadczenie;
   • jeśli uzna, że sporządzenie pisma jest bezzasadne, np. minął już termin, w którym Klient miał prawo wniesienia tegoż pisma do właściwego organu;
   • jeśli termin, w którym Klient ma prawo wniesienia pisma do właściwego organu upłynie w ciągu następnych 3 dni roboczych;
   • jeśli dostarczony przez Klienta opis problemu lub przesłane dokumenty są niewystarczające do prawidłowego sporządzenia analizy lub pisma, a próba nawiązania kontaktu i uzupełnienia informacji nie powiodła się;
   • jeśli zakres merytoryczny analizy dokumentów lub pisma wykracza poza wyszczególnione w Serwisie rodzaje pism urzędowych;
   • jeśli Klient wybrał inny rodzaj pisma do sporządzenia w formularzu zamówienia niż wynika to z załączonych przez niego do formularza dokumentów;
   • jeśli Klient dopuścił się naruszenia zasad Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   W takich sytuacjach Administrator zawiadamia Klienta o niemożliwości sporządzenia pisma i w terminie 7 dni zwraca całość uiszczonej przez niego opłaty.

  1. Administrator dokłada starań, aby czas sporządzania analizy dokumentów lub pisma nie przekraczał:
   • 2 dni roboczych od momentu zaakceptowania płatności, jeśli Klient w formularzu zamówienia wybrał opcję ekspresowego trybu realizacji zamówienia;
   • 4 dni roboczych od momentu zaakceptowania płatności, jeśli Klient w formularzu zamówienia wybrał opcję standardowego trybu realizacji zamówienia.

   Termin ten może jednak ulec wydłużeniu ze względu na okoliczności niezależne od Administratora, a także przez niego niezawinione, takie jak skomplikowany charakter sprawy, którego analiza lub pismo dotyczy, w szczególności duża liczba dokumentów wysłanych przez Klienta, z którymi Administrator musi zapoznać się przed przystąpieniem do sporządzania analizy lub pisma, a także konieczność kontaktowania się z Klientem w celu uzupełnienia informacji lub doprecyzowania woli lub zamierzenia inwestycyjnego Klienta lub okoliczności, których analiza lub pismo będzie dotyczyć. O każdym opóźnieniu w realizacji Usługi Administrator powinien powiadomić Klienta.

  • 4 [Ceny i płatności]
  1. W ramach Serwisu oferowane są zarówno Usługi darmowe, jak i płatne. Usługami darmowymi są porady udzielane drogą elektroniczną w odpowiedzi na zapytania składane poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres kontakt@prawodozabudowy.pl. Informacje na temat cen dotyczących Usług płatnych (analizy dokumentów oraz pism urzędowych sporządzanych na indywidualne zamówienie klienta) znajdują się w aktualnie obowiązującym, ogólnodostępnym cenniku opublikowanym na stronie w domenie https://prawodozabudowy.pl w zakładce „Cennik”.
  1. W przypadku rodzaju pisma urzędowego nieskategoryzowanego jako jedna z pozycji w cenniku, wycena zostanie dokonana indywidualnie przez Administratora.
  1. Płatności za Usługi realizowane są za pośrednictwem:
   • Cinkciarz Pay;
   • przelewu tradycyjnego na numer rachunku bankowego Administratora: PKO 14 1020 4900 0000 8702 3379 4891
  1. Opłata uznawana jest przez Adminstratora za zaakceptowaną z chwilą jej zaksięgowania na koncie Cinkciarz Pay., a w przypadku przelewu tradycyjnego z chwilą jej zaksięgowania na koncie PKO nr 14 1020 4900 0000 8702 3379 4891.
  • 5 [Zakres odpowiedzialności]
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki, które wynikają z:
   • niezastosowania się przez Klienta do Regulaminu;
   • niedopełnienia przez Klienta obowiązków, które nakładają na niego właściwe przepisy prawa;
   • niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z Administratorem, w tym niepobranie przez niego gotowego pisma dostarczonego na podany przez niego adres poczty elektronicznej;
   • podania przez Klienta błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych;
   • utraty danych spowodowanej usterką techniczną sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora;
   • awarii technicznych po stronie Klienta;
   • przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, a także braku możliwości korzystania z Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora;
   • pozyskania przez osoby trzecie hasła do Konta Klienta.
  1. Administrator przy świadczeniu Usług na rzecz Klienta, zobowiązuje się do zachowania staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej działalności, jak również do udzielania porad, sporządzania pism urzędowych oraz kontaktu z Klientem stosując przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  1. Umowa, o której mowa w niniejszym Regulaminie nie jest jednakże umową rezultatu, lecz umową starannego działania. Administrator świadczy Usługi zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, starając zmaksymalizować szanse na pozytywny obrót spraw Klienta przed organami administracji publicznej, w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Administrator nie gwarantuje jednak, że sprawa będąca przedmiotem postępowania toczącego się z udziałem Klienta, przy wsparciu porady udzielonej przez Administratora lub przy wsparciu pisma przygotowanego przez Administratora zostanie rozstrzygnięta zgodnie z życzeniem Klienta i jego najlepiej rozumianym interesem prawnym. Administrator zastrzega bowiem, że nie posiada żadnego wpływu na często subiektywne decyzje oraz poglądy, którymi kierują się poszczególne organy administracyjne, Samorządowe Kolegia Odwoławcze oraz inne instytucje powołane do prowadzenia takich postępowań
  • 6 [Postępowanie reklamacyjne]
  1. Jeśli Klient uzna, że Administrator nie wykonał Usługi lub wykonał ją w sposób nienależyty, może złożyć reklamację.
  1. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@prawodozabudowy.pl. W treści zgłoszenia należy wskazać:
   • dane Klienta: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej;
   • zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń;
   • swoją propozycję co do sposobu rozwiązania sprawy.
  1. W przypadku złożenia reklamacji, która nie zawiera wyżej wyszczególnionych elementów, Klient zostanie poproszony o ich uzupełnienie.
  1. Jeśli Klient nie zgłosi woli otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pocztową, odpowiedź wysyłana jest wyłącznie drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
  1. Żądanie zwrotu środków może zostać zaspokojone wyłącznie w przypadkach, gdy Administrator:
   • dopatrzy się błędów merytorycznych w treści pisma, w tym błędów prawnych,
   • nie wykonał Usługi z powodów innych niż wymienione w § 3 pkt. 7 niniejszego Regulaminu i do tej pory nie zwrócił Klientowi środków;
   • opóźnił wykonanie Usługi z przyczyn innych niż wymienione w § 3 pkt. 8 niniejszego Regulaminu bez porozumienia z Klientem.
  1. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia. Pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia we wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji przez Administratora.
  • 7 [Ochrona własności intelektualnej]
  1. Administrator posiada wyłączne prawo do materiałów (tekstów, grafik, zdjęć, logotypów) publikowanych w Serwisie. Zabronione jest tym samym kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, sprzedawanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie tych materiałów w całości lub w części bez pisemnej zgody Administratora.
  1. Poza wysłaniem do właściwego organu oznaczonego w treści pisma, Klient nie jest także uprawniony do przesyłania osobom trzecim lub w jakikolwiek inny sposób publicznego udostępniania treści pism urzędowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności zamieszczania ich w Internecie, umieszczania w bazach wzorów pism lub baz danych bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora.
  • 8 [Ochrona danych osobowych i Polityka Cookies]
  1. Administrator zobowiązuje się do zachowania wszystkich danych wrażliwych, zarówno danych osobowych, jak i przekazanej mu przez Klienta wiedzy na temat sprawy w absolutnej poufności. Administrator bierze na siebie pełną odpowiedzialność deliktową za ewentualne skutki ujawnienia tych informacji osobom do tego niepowołanym, zwłaszcza stronom toczących się postępowań z udziałem Klienta. Jednakże ewentualna wina Administratora skutkująca wyciekiem informacji poufnych, o których mowa wyżej musi mu zostać każdorazowo, w sposób nie budzący wątpliwości, udowodniona pod rygorem odmowy przyjęcia przez Administratora odpowiedzialności za zarzucane mu naruszenia polityki prywatności.
  1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klientów zostały określone w Polityce Prywatności, dostępnej pod następującym adresem: https://prawodozabudowy.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/
  1. Polityka dotycząca tzw. plików „cookies” została określona w Polityce plików „cookies”, dostępnej pod następującym adresem: https://prawodozabudowy.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/
  • 9 [Naruszenie zasad Regulaminu]
  1. Jeśli Klient dopuścił się naruszenia zasad Regulaminu, Administrator ma prawo do:
   • natychmiastowego usunięcia jego Konta Klienta;
   • nieprzyjmowania od niego zamówień ani nieudzielania mu darmowych porad;
   • skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, jeśli istnieją ku temu podstawy prawne.
  • 10 [Postanowienia końcowe]
  1. Administrator Serwisu uprawniony jest do dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Doręczenie Klientowi zmienionego Regulaminu odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Serwisu.
  1. Klient ma prawo odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, co skutkuje rozwiązaniem Umowy z dniem wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.
  1. Usługi zlecone przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu realizowane będą według jego dotychczasowych zapisów.
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania ograniczeń w korzystaniu ze stron Serwisu ze względu na obsługę techniczną lub prace nad polepszeniem jego funkcjonalności bez wcześniejszego powiadomienia Klientów. Administrator jednakże dołoży starań, aby wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2023 r.