UWAGA DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – WZÓR

Urząd miasta lub gminy wydał obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie zgadzasz się z jego ustaleniami, masz prawo do wniesienia uwagi. W tym artykule dowiesz się jak ją napisać.

Zanim zaczniesz pisać uwagę

Zajrzyj do obwieszczenia. Znajdziesz tam informację o terminie i miejscu składania uwag do projektu miejscowego planu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okres wyłożenia projektu planu nie może być krótszy niż 21 dni, natomiast termin na składanie uwag nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu. Pamiętaj, że terminy te są nieprzekraczalne. Jeśli spóźnisz się ze złożeniem uwagi, nie rozstanie ona rozpatrzona.

Uwagę może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia planu. Oznacza to, że nie musisz mieć tytułu prawnego do nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nie masz także obowiązku przedstawienia swojego interesu prawnego. Możesz zatem złożyć uwagę dotyczącą terenu będącego np. własnością miasta, jak i Twojego sąsiada.

Wzór uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania

Na poniższej grafice zawarliśmy wzór właściwie sporządzonej uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania.

uwaga do projektu miejscowego planu wzór

Zwróć uwagę, które elementy powinieneś zawrzeć obligatoryjnie. Należą do nic:

  • Twoje dane (imię, nazwisko i adres);
  • nazwa i adres urzędu, który jest właściwy w sprawie (zgodnie z ustawą uwagi rozpatruje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, lecz w większych miejscowościach deleguje on tę czynność departamentowi do spraw zagospodarowania przestrzennego. Aby dowiedzieć się do kogo zaadresować uwagę, zajrzyj do obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu);
  • oznaczenie projektu, którego uwaga dotyczy;
  • dane dotyczące nieruchomości, której przeznaczenie zamierzasz podważyć (numery działek ewidencyjnych, obręby i adresy wraz ze sposobem przeznaczenia w projekcie planu oraz Twoją propozycją w tym zakresie).

Uwaga nie musi zawierać uzasadnienia. Jeśli jednak zależy Ci, aby została uwzględniona, koniecznie zawrzyj w niej solidne argumenty na poparcie swojego stanowiska!

Co dalej dzieje się z uwagą?

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wszystkie poprawnie sformułowane (tzn. zawierające podane wyżej elementy) i złożone w terminie uwagi muszą zostać rozpatrzone. Oznacza to, że wszystkie uwagi są czytane i weryfikowane. Organ sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania nie ma jednak obowiązku, aby uwagi rozpatrzeć pozytywnie. Może je zatem uwzględnić i nanieść do projektu stosowne poprawki lub po prostu odrzucić. Co istotne, nieuwzględnienie uwagi nie wymaga od organu wyjaśnień. Nie przysługuje Ci też z tego względu żaden środek zaskarżenia.

To dlatego tak ważne jest dobre uzasadnienie Twojego stanowiska i przedstawienie rzeczowych argumentów, które mogą przekonać urząd o Twojej racji. Pamiętaj, że moment składania uwag jest kluczowy jeśli chodzi o możliwość partycypacji w procesie planowania przestrzennego na terenie gminy. Po uchwaleniu planu szansa na jego zmianę jest nikła.

Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samemu sformułować uwagę i zawalczyć o korzystne dla Ciebie zapisy w miejscowym planie, pamiętaj, że jesteśmy do Twojej dyspozycji.

skontaktuj się z nami

Artykuł przygotowała Paulina Żółtowska, urbanistka i właścicielka serwisu Prawodozabudowy.pl

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2023