JAK NAPISAĆ SKARGĘ LUB SPRZECIW OD DECYZJI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO?

Otrzymałeś decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z której nie jesteś zadowolony? Możesz skierować sprawę do sądu administracyjnego, lecz najpierw powinieneś zorientować się czy właściwe będzie złożenie skargi czy też sprzeciwu. W tym artykule dowiesz się jak poprawnie napisać skargę oraz sprzeciw od decyzji samorządowego kolegium odwoławczego.

Sprzeciw od decyzji administracyjnej

Instytucja sprzeciwu od decyzji działa w polskim prawie dopiero od kilku lat. W pewnych przypadkach zastąpiła ona skargę. Sprzeciw od decyzji składa się tylko w sytuacji, gdy samorządowe kolegium odwoławcze wydało tzw. decyzję kasatoryjną, czyli decyzję uchylającą poprzednią decyzję w całości. W pozostałych sprawach przysługuje złożenie skargi. Co istotne, nie jest konieczne, abyś samodzielnie musiał ustalać, czy w Twojej sprawie właściwe jest złożenie skargi czy sprzeciwu. To organ wydający decyzję powinien Cię o tym pouczyć. Taka informacja zazwyczaj znajduje się na końcu decyzji. Zasadnicza różnica między oba pismami polega na tym, że na złożenie sprzeciwu przysługuje 14 dni, natomiast na złożenie skargi 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak napisać sprzeciw?

Sprzeciw od decyzji musi spełniać wymogi formalne dla pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, a także wskazywać zaskarżaną decyzję, zawierać żądanie jej uchylenia oraz oznaczenie organu, który ją wydał.

Wymogi formalne dla pism sądowych zostały określone w art. 46 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z nim każde pismo powinno zawierać:

  • oznaczenie sądu właściwego do jego rozpatrzenia;
  • imię i nazwisko wnoszącego pismo oraz w przypadku, gdy jest to pierwsze pismo do sądu: jego adres i numer PESEL;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • oznaczenie przedmiotu sprawy;
  • osnowę wniosku (merytoryczną treść);
  • podpis;
  • wymienienie załączników.

Na poniższej grafice zawarliśmy wzór sprzeciwu od decyzji samorządowego kolegium odwoławczego.

Sprzeciw od decyzji - wzór

Sprzeciw od decyzji, w odróżnieniu od skargi nie musi zawierać wskazania naruszenia prawa. To nieco upraszcza jego sformułowanie, szczególnie jeśli nie korzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętaj jednak, że zawsze trafnie wyartykułowane zarzuty, w tym naruszenia przepisów prawa znacznie zwiększają szansę na pozytywne rozpatrzenie Twojej sprawy. Jeśli nie czujesz się na siłach, by samemu napisać sprzeciw, pozostajemy do Twojej dyspozycji.

skontaktuj się z nami

Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Następnie organ ten przekazuje sprzeciw właściwemu sądowi wraz z kompletnymi aktami sprawy. Sąd powinien rozpatrzyć sprzeciw na posiedzeniu niejawnym w terminie 30 dni od dnia jego wpływu. Sąd może przekazać sprawę do rozpoznania na rozprawie, ale dzieje się to tylko w wyjątkowych przypadkach. Oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem nie będziesz wezwany na rozprawę.

Skarga na decyzję administracyjną

Podobnie jak sprzeciw, skarga musi spełniać wymogi formalne dla pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, a ponadto zawierać:

  • wskazanie zaskarżanej decyzji lub postanowienia;
  • oznaczenie organu, którego działanie chcesz zaskarżyć;
  • wskazanie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Na poniższej grafice zawarliśmy wzór skargi na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego.

skarga na decyzję wzór

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Następnie organ ten przekazuje skargę właściwemu sądowi wraz z kompletnymi aktami sprawy i swoją odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Alternatywnie organ ten może również w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli skarga dotyczyła decyzji, to uwzględniając ją w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję, a następnie wydaje nową decyzję.

Artykuł przygotowała Paulina Żółtowska, urbanistka i właścicielka serwisu Prawodozabudowy.pl

Ostatnia aktualizacja: 9.03.2022