Pola wymagane *

Na ten adres wyślemy Ci gotowe pismo.

To nam pomoże szybko się z Tobą skontaktować.

Np. o co wnioskowałeś albo co chciałbyś uzyskać?

Wybierz rodzaj dokumentu, który chesz zamówić:

Wybierz tryb realizacji zamówienia:

Choose File

Do sporządzenia pisma potrzebujemy od Ciebie:
- w przypadku odwołania: decyzję, od której chcesz się odwołać;
- w przypadku skargi/sprzeciwu: decyzję, od której chcesz złożyć skargę/sprzeciw;
- w przypadku wniosku lub uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: projekt tego planu lub studium zarówno w części tekstowej, jak i graficznej oraz informację o tym jaki jest numer ewidencyjny i obręb działki, której ma dotyczyć wniosek lub uwaga oraz jakie jest Twoje życzenie dotyczące funkcji/przeznaczenia tej działki;
- w przypadku zażalenia: postanowienie organu, na które chcesz złożyć zażalenie.
- w przypadku wniosku o przywrócenie terminu: dokument niezbędny do załatwienia sprawy, której terminu nie dochowałeś, np. odwołanie, zażalenie, wniosek dotyczący sprawy, której nie załatwiłeś w terminie oraz dokument (jeśli taki istnieje) potwierdzający, dlaczego nie załatwiłeś sprawy w terminie, np. wypis ze szpitala;
- w przypadku ponaglenia: dokument, którego ponaglenie ma dotyczyć;
- w przypadku skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: plan, którego skarga ma dotyczyć, zarówno w części tekstowej, jak i graficznej.

DO ZAPŁATY: 390 zł